بين آدم ها

غريب گشتن احساس دردسنگينی است

وزندگی چه غم افزاست بين آدم ها

                                                           چه ماجرای عجيبی است اين تپيدن دل

                                                           و اهل دل چه رسواست بين آدم ها

چه می شود  همه از جنس آسمان باشيم

طلوع عشق چه زيباست بين آدم ها

                                                            به خاطر تو سرودم چرا که تنها تو

                                                            دلت به وسعت درياست بين آدم ها

/ 2 نظر / 6 بازدید
نگار

زهرا جونم قشنگ می نويسی...به بلاگه منم يه سری بزن.اتفاقه مهمی افتاده...

رهگذر غریب

غريب گشتن چی بگم از دل زارم چی بگم ای خدا جون.....غريبی هم عالمی داره