هنوز هم سوار مرکب خيال من تويی

                              هنوز هم يگانه شاهکار اين قلم تويی

                              هر آن به ياد تو؛به مدح عشق ميرسم

                              وباز شرح هر نگاه عاشقانه ام تويی

                               اگر که عشق راز هستی است

                             تو راز نه...که عشق هستی وتمام هستی ام تويی

                            به شوق مرده در نگاه خويش مژده می دهم

                            که پاسخ تمام انتظار صادقانه ام تويی

                                 زلال وپاک مثل چشمه ای

                            و من زجنس سنگريزه های بی بها

                               برای من طلوع کن..برای من

                         هم او که هستی اش بدون تو...رسيد به انتهای انتها

                                 خروش کن درون من

                             که تو تمام معنی ترانه ای...

                           غزل برای معنی تو کوچک است

                                و من حقيرتر از تصورت

                         چه خوب بود اگر خلاصه می شدی به قدر آسمان

                            برای من...برای من... برای من که يک تصور زمينی ام

                            هنوز هم تو بهترين بهانه ای

                            هنوز هم تو برترين تصوری

                            هنوز هم تو بهترين خيال عاشقانه ای

                            هنوز هم برای ديدنت دلم هزار باره می تپد

                            هنوز هم برای از تو گفتن...اين قلم به آسمان...به هفت فلک

                                 بی ستاره ميرسد

                         نشانه ی ظهور بودی

                          ودليل بی دليل من برای حذف قيدها

                         چه نيک گرفته ای ز من...عنان اسب سرکش نگاه را

                           بيا...

                          بيا که حال وقت سازش است

                          بيا که دل اسير صد هزار خواهش است

                         بيا که تا هنوز هم

                        صدای پای هر مسافری مرا به شهر خاطرات می برد

                       وعطر ياسهای بيقرار به صد هزار خيال خام مرا به دشت خواب ميبرد

                         تويی قرار بی قرار من

                         تويی تصور زلال من

                     ...   ومن اسير لحظه های سوخته ...

                      برای با تو بودن است .... که انتظار ميکشم...07.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید