چه زيباست ...

                  بخاطر تو زيستن

                                         وبرای تو ماندن

                                                           وبه پای تو سوختن...

وچه تلخ وغم انگيزاست...

                                   برای تو گريستن

                                                   و به عشق و دنيای تو نرسيدن

ايکاش می دانستی بدون تو وبدور از دستهای مهربان تووقلب حساست

                      زندگی چه ناشکيباست...

/ 2 نظر / 6 بازدید
نگار

زهرا جون به اين راحتيا به کسی اعتماد نکن...