خنده ات که رها ميشود

                و پروازکنان در آسمان مرا می جويد

                    تمامی درهای زندگی را به رويم ميگشايد

                         عشق من خنده تو در تاريک ترين لحظه ها می شکفد

                                نان را هوا را روشنی را بهار را از من بگير اما خنده ات را هرگز

                                      تا چشم از دنيا نبندم07.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید