همای رحمت

علی ای همای رحمت تو چه آيتی خدا را

                                      که به ما سوا فکندی همه سايه ی هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بين

                                     به علی شناختم من  به خدا قسم خدا را

برو ای گدای مسکين در خانه ی علی زن

                                    که نگين پادشاهی دهد از کرم گدا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

                                    متحيرم چه نامم شه ملک لافتی را

به اميد آن که شايد برسد به خاک پايت

                                    چه پيام ها سپردم همه سوز دل صبا را

 

يا علی دستم بگير...

                                       عيد غدير خم مبارک...    

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید