پيمان سبز...

آن روز در نگاه تو وخنده ی بهار؛می شد به منتهای شکفتن اشاره کرد

می شد ميان چشمک ياس و نسيم صبح؛دل را فدای چشم نجيب ستاره کرد

هر صبح با صدای تو بيدار می شوم؛در قلب من همیشه می آيد صدای تو

 

هر چه نگاه عاطفه و اشک شبنم است؛با قطره های ساکت باران فدای تو

ای انتظار خسته ی گل های رازقی؛تو يادگار ميخک و ياس و شقايقی

تو بردی از ميان سکوتم دل مرا؛تو معنی سرودن پاک حقايقی

تو جاده ی رسيدن قلبی به آسمان ؛من بی تو ذره ذره بدان آب می شوم

تا سرزمين سبز مجسم می آيم و در بين راه عاشق مهتاب می شوم

تو باوفا ترين افق دور و مبهمی؛يادت کنار ساحل دل تاب می خورد

جز تو چه کس کنار دلم می نشيند و روح مرا روانه ی پرواز ميکند

هر وقت شهر پنجره ها باز می شود:من ابتدا نام تو را گوش می کنم

وقتی به عشق می رسم از لذت نگاه؛غم را به حرمت تو فرامو ش می کنم

تا آخرين نگاه به ياد تو ام ؛بدان؛دل هر چه می کند همه ی آن برا ی تو ست

قلب مرا که برده ای و رفته ام ز دست؛قلب تمام عشق پرستان فدای تو

/ 0 نظر / 5 بازدید