دليل بارش باران

نهايت عشق ؛اوج باور و سرحد احساسی آسمانی است

وقتی نسيم عشق دستهای سپيد ابرهای عاشق رابه دست هم

 می سپارد

به يمن اين پيوند پاک؛وجودشان اشک شوق می ريزد

اين فرياد ها هلهله ی شادی ابرهاست

و چه عاشقانه است وصل آسمانی سحاب های آسمان

پيوند پاکشان شوق جوشش را در وجود خاکی و خشک زمين زنده می کند

و بهترين فرياد ها را به سکوت جاری در بستر خاک هديه می کنند

جاری می شوند به سوی هدفی ناب تر از ناب

هر قطره در آرزوی دريا شدن؛به عشق رسيدن ودوباره جاری شدن

بارش باران تصور زلالی است از زيستن

شايد به همين دليل عشق پاک آسمانی است

/ 1 نظر / 5 بازدید
رهگذر غریب

اوه چه جالب.....چه کيفی داره وقتی داری گريه می کنی اسمونم گريه می کنه مگه نه؟