****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


همای رحمت

علی ای همای رحمت تو چه آيتی خدا را

                                      که به ما سوا فکندی همه سايه ی هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بين

                                     به علی شناختم من  به خدا قسم خدا را

برو ای گدای مسکين در خانه ی علی زن

                                    که نگين پادشاهی دهد از کرم گدا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

                                    متحيرم چه نامم شه ملک لافتی را

به اميد آن که شايد برسد به خاک پايت

                                    چه پيام ها سپردم همه سوز دل صبا را

 

يا علی دستم بگير...

                                       عيد غدير خم مبارک...    

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق