****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

نمی شود...

نمی شود آوازی رنگين تر از صدای تو باشد

 می شود صدايی به عمق يک سلام تو باشد

نمی شود که بهار از تو سبز تر باشد

شکوفه از تو شا داب تر باشد

پاييز از تو غمگين تر

نمی شود که تو باشی و شعر هم باشد

نمی شود که تو باشی؛گلدان ياس هم باشد

نمی شود که شب هنگام

                           عطر نگاه تو باشد

                                               محبو به های شب هم باشند

نمی شود که تو باشی و من عاشق تو نباشم

نمی شود که تو باشی

                      درست همينطور که هستی

                                                  ومن هزار بار عاشق تو نباشم

نمی شود؛ می دانم نمی شود

                                          که بهار از تو سبز تر باشد...

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٥ - رفیق عشق