****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


...

نه دل مفتون دلبندی           

                           نه جان مدهوش دلخواهی

نه بر بر مژگان من اشکی

                          نه بر لب های من آهی

نه جان بی نصيبم را

                         پيامی از دلارامی

نه شام بی فروغم را

                       نشانی از سحرگاهی

نيابد محفلم گرمی

                       نه از شمعی نه از جمعی

ندارد خاطرم گرمی

                      نه با مهری نه با ماهی

                  کی ام من؟

                 آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٥ - رفیق عشق