****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


از جدايی

تو را صدا کردم

تو عطر بودی و نور

تو نور بودی و عطر گريز رنگ خيال

درون ديده ی من ابر بود و باران

صدای سوت ترن

صوت سوگواران بود

ز پشت پرده ی باران

تو را نمی ديدم

تو را که می رفتی

ميان ماندن و رفتن

حصار فاصله

                 فرسنگهای سنگی بود

غروب غم زندگی

                سايه های دلتنگی

تو را صدا کردم

تو رفتی و همه گل ها تو را صدا کردند

و برگهای درختان

             تو را صدا کردند

صدای برگ درختان

             صدای گلها را

سرشک ديده ی من؛ ناله تمنا را

نه ديدی و نه شنيدی

                      ترن تو را می برد

ومن

حصار فاصله را

                      نظاره می کردم

دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را

به ميهمانی باغ می آورد

و دستهای سپيدش را

                       به آب می بخشيد

دلم برای کسی تنگ است

که چشمهای قشنگش را

به عمق آبی دريا می دوخت

و شعر های خوشی چون پرندگان می خواند

دلم برای کسی تنگ است

که همچون کودک معصومی

دلش برای دلم می سوخت

و مهربانی را نثار من می کرد

دلم برای کسی تنگ است

کسی که بی من ماند...

                            کسی که با من نيست

کسی...

                    دگر کافی است

بيا؛بيا برويم

به آستانه گلهای سرخ در صحرا

                                        مهربانی را

                                                         ز قطره؛قطره باران

                                                                 ز نو بياموزيم...

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - رفیق عشق