****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


پا به پای بيزاری

دلم هوای خزان کرده است

دلم هوای کوچ پرنده های غريب

و پا به پای تمام نقوش بيزاری

دلم هوای پژمردن کرده است

چه بی تفاوتی تلخی

دلم هوای مردن کرده است

                                کجاست يار؟

                                               کجاست ظلمت؟

                                                                    کوچه؟

                                                                              تنهايی؟

دلم هوای مردن کرده است...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥ - رفیق عشق