****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

ای ستاره ها...

                           ای ستاره ها که بر فراز آسمان

                          با نگاه خود اشاره گر نشسته ايد

                           ای ستاره ها که از ورای ابرها

                           بر جهان ما نظاره گر نشسته ايد

                            آری اين منم که در دل سکوت شب

                            نامه های عاشقانه پاره می کنم

                             ای ستاره ها اگر به من مدد کنيد

                            دامن از غمش پر از ستاره می کنم

                             ای ستاره ها چه شد که در نگاه من

                              ديگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد

                               ای ستاره ها چه شد که بر لبان او

                                آخر آن نوای گرم عاشقانه مرد

                                جام باده سرنگون و بسترم تهی

                                سر نهاده ام به روی نامه های او

                                سر نهاده ام که ميان اين سطور

                                 جستجو کنم نشانی از وفای او...

                                 ای ستاره ها ستاره های خوب و پاک

                           من که پشت پا زدم به هرچه هست و نيست

                                 تا که کام او زعشق خود روا کنم

                                لعنت خدا به من اگر به جز جفا

                                زين سپس به عاشقان با وفا کنم

                            ای ستاره هاکه همچون قطره های اشک

                                 سر به دامن سياه شب نهاده ايد

                                  ای ستاره ها کز آن جهان جاودان

                                  روزنی به سوی اين جهان گشوده ايد

                                   رفته است و مهرش از دلم نمی رود

                              ای ستاره ها چه شد که او مرا نخو است

                             ای ستاره ها ؛ستاره ها؛ستاره ها؛

پس ديار عاشقان جاودان کجاست!!!!!!!!!!

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق