****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

                                         نمی دانم...

                                  هر چه بود پاک بود و زيبا

                              وقتی در چشمانم نگاه می کرد

                                 در نگاهش غرقه ميشدم

                              درست مانند روزهای کودکی

                                 حسی داشتم از نگاهش

                                انگار که در چشم هايش

                                   کشيده می شدم

                                ويا گويی که در يک دريا

                                     غرقه می شدم

                                   نگاهش غرق می کرد

                                       اما مهر بانانه

                                          اما آرام....

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق