****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

بين آدم ها

غريب گشتن احساس دردسنگينی است

وزندگی چه غم افزاست بين آدم ها

                                                           چه ماجرای عجيبی است اين تپيدن دل

                                                           و اهل دل چه رسواست بين آدم ها

چه می شود  همه از جنس آسمان باشيم

طلوع عشق چه زيباست بين آدم ها

                                                            به خاطر تو سرودم چرا که تنها تو

                                                            دلت به وسعت درياست بين آدم ها

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق