****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

توی راه عاشقی فرصت تردیدی نيست...

می دونی تو قلب من نقطه ی تزويری نيست...

گريه ی شبونه  رو جز تو که تسکينی نيست...

مثل اين شکسته دل هيچ دل غمگينی نيست...

تو چه ديدی که بريدی تو زهم پاشيدی...

  تو چه بيهوده زمن رنجيدی...

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی...

غم عالم به دلم کوبوندی...

به تو نفرين دل عاشق ؛دل زار...

تو منو غرق خجالت کردی...

من آزاده ی مغروروببين؛تو چطور بنده ی عادت کردی...

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق