****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

چه زيباست تجربه ی عشق

                             با تمام ناکامی هايش

                                                تنها به اميد آن لحظه....

                                                                    که آيا فرا می رسد

                                                                                          

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

ای ستاره ها...

                           ای ستاره ها که بر فراز آسمان

                          با نگاه خود اشاره گر نشسته ايد

                           ای ستاره ها که از ورای ابرها

                           بر جهان ما نظاره گر نشسته ايد

                            آری اين منم که در دل سکوت شب

                            نامه های عاشقانه پاره می کنم

                             ای ستاره ها اگر به من مدد کنيد

                            دامن از غمش پر از ستاره می کنم

                             ای ستاره ها چه شد که در نگاه من

                              ديگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد

                               ای ستاره ها چه شد که بر لبان او

                                آخر آن نوای گرم عاشقانه مرد

                                جام باده سرنگون و بسترم تهی

                                سر نهاده ام به روی نامه های او

                                سر نهاده ام که ميان اين سطور

                                 جستجو کنم نشانی از وفای او...

                                 ای ستاره ها ستاره های خوب و پاک

                           من که پشت پا زدم به هرچه هست و نيست

                                 تا که کام او زعشق خود روا کنم

                                لعنت خدا به من اگر به جز جفا

                                زين سپس به عاشقان با وفا کنم

                            ای ستاره هاکه همچون قطره های اشک

                                 سر به دامن سياه شب نهاده ايد

                                  ای ستاره ها کز آن جهان جاودان

                                  روزنی به سوی اين جهان گشوده ايد

                                   رفته است و مهرش از دلم نمی رود

                              ای ستاره ها چه شد که او مرا نخو است

                             ای ستاره ها ؛ستاره ها؛ستاره ها؛

پس ديار عاشقان جاودان کجاست!!!!!!!!!!

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

                                         نمی دانم...

                                  هر چه بود پاک بود و زيبا

                              وقتی در چشمانم نگاه می کرد

                                 در نگاهش غرقه ميشدم

                              درست مانند روزهای کودکی

                                 حسی داشتم از نگاهش

                                انگار که در چشم هايش

                                   کشيده می شدم

                                ويا گويی که در يک دريا

                                     غرقه می شدم

                                   نگاهش غرق می کرد

                                       اما مهر بانانه

                                          اما آرام....

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

چه زيباست ...

                  بخاطر تو زيستن

                                         وبرای تو ماندن

                                                           وبه پای تو سوختن...

وچه تلخ وغم انگيزاست...

                                   برای تو گريستن

                                                   و به عشق و دنيای تو نرسيدن

ايکاش می دانستی بدون تو وبدور از دستهای مهربان تووقلب حساست

                      زندگی چه ناشکيباست...

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

دليل بارش باران

نهايت عشق ؛اوج باور و سرحد احساسی آسمانی است

وقتی نسيم عشق دستهای سپيد ابرهای عاشق رابه دست هم

 می سپارد

به يمن اين پيوند پاک؛وجودشان اشک شوق می ريزد

اين فرياد ها هلهله ی شادی ابرهاست

و چه عاشقانه است وصل آسمانی سحاب های آسمان

پيوند پاکشان شوق جوشش را در وجود خاکی و خشک زمين زنده می کند

و بهترين فرياد ها را به سکوت جاری در بستر خاک هديه می کنند

جاری می شوند به سوی هدفی ناب تر از ناب

هر قطره در آرزوی دريا شدن؛به عشق رسيدن ودوباره جاری شدن

بارش باران تصور زلالی است از زيستن

شايد به همين دليل عشق پاک آسمانی است

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

پيمان سبز...

آن روز در نگاه تو وخنده ی بهار؛می شد به منتهای شکفتن اشاره کرد

می شد ميان چشمک ياس و نسيم صبح؛دل را فدای چشم نجيب ستاره کرد

هر صبح با صدای تو بيدار می شوم؛در قلب من همیشه می آيد صدای تو

 

هر چه نگاه عاطفه و اشک شبنم است؛با قطره های ساکت باران فدای تو

ای انتظار خسته ی گل های رازقی؛تو يادگار ميخک و ياس و شقايقی

تو بردی از ميان سکوتم دل مرا؛تو معنی سرودن پاک حقايقی

تو جاده ی رسيدن قلبی به آسمان ؛من بی تو ذره ذره بدان آب می شوم

تا سرزمين سبز مجسم می آيم و در بين راه عاشق مهتاب می شوم

تو باوفا ترين افق دور و مبهمی؛يادت کنار ساحل دل تاب می خورد

جز تو چه کس کنار دلم می نشيند و روح مرا روانه ی پرواز ميکند

هر وقت شهر پنجره ها باز می شود:من ابتدا نام تو را گوش می کنم

وقتی به عشق می رسم از لذت نگاه؛غم را به حرمت تو فرامو ش می کنم

تا آخرين نگاه به ياد تو ام ؛بدان؛دل هر چه می کند همه ی آن برا ی تو ست

قلب مرا که برده ای و رفته ام ز دست؛قلب تمام عشق پرستان فدای تو

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

با لا خره امروز امتحانام تموم شد........

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

بين آدم ها

غريب گشتن احساس دردسنگينی است

وزندگی چه غم افزاست بين آدم ها

                                                           چه ماجرای عجيبی است اين تپيدن دل

                                                           و اهل دل چه رسواست بين آدم ها

چه می شود  همه از جنس آسمان باشيم

طلوع عشق چه زيباست بين آدم ها

                                                            به خاطر تو سرودم چرا که تنها تو

                                                            دلت به وسعت درياست بين آدم ها

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

قصه ی پونه ی عشق

دو چشمت سرزمين آرزوها ؛ نگاهت داستان آشنايی است...

امان از آن زمان که قلب عاشق؛گرفتار خزان يک جدايی است...

تو در آن سوی مرمرهای احساس ومن در جستجوی يک بهانه ...

که شايد روزی از فصل شکفتن ؛ به تو گويم کلامی عاشقانه...

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

توی راه عاشقی فرصت تردیدی نيست...

می دونی تو قلب من نقطه ی تزويری نيست...

گريه ی شبونه  رو جز تو که تسکينی نيست...

مثل اين شکسته دل هيچ دل غمگينی نيست...

تو چه ديدی که بريدی تو زهم پاشيدی...

  تو چه بيهوده زمن رنجيدی...

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی...

غم عالم به دلم کوبوندی...

به تو نفرين دل عاشق ؛دل زار...

تو منو غرق خجالت کردی...

من آزاده ی مغروروببين؛تو چطور بنده ی عادت کردی...

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق