****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

اظهار عشق را به زبان احتياج نيست...

چندانکه شد نگه به نگه آشنابس است...

                                        لحظه ای که نگاه واحساس در هم می آميزد

                                                      وعشق جلوه می کند

                                                     عشقی که سکوت را می شکند

                                                      وفرياد را معنا می کند...

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

            در تمام لحظه هايم هيچ کس ؛خلوت تنهايم را حس نکرد...

            آسمان غم گرفته هيچ گاه؛برکه ی طوفانيم را حس نکرد...

                          آن که سامان غزل هايم از اوست...

                          بی سر و سامانيم را حس نکرد...

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

                               عيب جو دلدادگان را سرزنش ها ميکند...

                                وای اگر با او کند دل؛آنچه با ما می کند....

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

                     عشق چه زيباست وچه صادق

                                ولی يک چهره ندارد و هزاران رو دارد

                                   وبرخی يک چهره آنرا می بينند

                                          و برخی چند صورت

                  و چه اندکند آنان که همه اين جلوه ها را درک می کنند

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

همای رحمت

علی ای همای رحمت تو چه آيتی خدا را

                                      که به ما سوا فکندی همه سايه ی هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بين

                                     به علی شناختم من  به خدا قسم خدا را

برو ای گدای مسکين در خانه ی علی زن

                                    که نگين پادشاهی دهد از کرم گدا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

                                    متحيرم چه نامم شه ملک لافتی را

به اميد آن که شايد برسد به خاک پايت

                                    چه پيام ها سپردم همه سوز دل صبا را

 

يا علی دستم بگير...

                                       عيد غدير خم مبارک...    

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

چراغ چشم تو

   تو کيستی که من اينگونه بی تو بی تابم...

                                 شب از هجوم خيالت نمی برد خوا بم...

   تو چيستی که من از موج هر تبسم تو

                             بسان قايق سرگشته روی گردابم

 من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه

                            چه کرد با دل من آن  نگاه شيرين آه ...

  مدام پيش نگاهی مدام پيش نگاه

                            کدام منشا از تو دويده در تن من

  که ذره های وجودم تو را که می بیند

                            به رقص می آيند...

  چه آرزوی محالی است زيستن با تو

                            مرا همين بگذارنديک سخن با تو...

 تو آرزوی بلندی و دست من کوتاه

                              تو دوردست اميدی و پای من خسته است

   همه وجود تو مهر است وجان من محروم

                              چراغ چشم تو سبز است وراه من بسته...

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

جز زلال عشق تو

خدايا؛کار؛کار توست...

تويی که عشق ورزيدن راو دوست داشتن را در وجود انسانها به وديعت نهاده ای...

تويی که اين نياز را آفريده ای...اگر تو نمی خواستی که ما دوست داشته باشيم و

دوست داشته شويم؛بی ترديد گوهر وجوهر عاطفه را در دل ما تعبيه نمی کردی...

و شايد آدمی را نيز بی اين گوهر نمی آفريدی...

اما؛اما...ما آدميان در مصداق اشتباه ميکنيم:بيراهه می رويم؛سهل می انگاريم؛

ساده می پسنديم و عطشی را که برای آبی زلال آفريده شده است؛به آبی آلوده

مرتفع ميکنيم...ومرتفع نمی شود...

آن عطش ؛عطشی نيست که با اين آبهای آلوده خاموش شود...وباز ما می مانيم و

نياز...و باز ما می مانيم و احساس کشنده ی سردرگمی وياس و بی پناهی...

خدايا...

اين درد را به که می توان  گفت جز تو؛که جز توهيچ معشوقی اقناعمان نمی کند

جز در خانه ی تو هيچ دری به زدن وگشودن نمی ارزد...

جز خانه ی تو همه ی خانه ها  بر ساحل باد بنيان شده است و جز زلال عشق تو

هيچ آب؛آب نمايی عطش بی کران ما رافرو نمی نشاند...

خدايا...

تو که رقص فريبنده ی سراب را در پيش چشم های عطشناک طالب آب می فهمی؛

تو بايد کاری بکنی...کار؛کار توست...

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

                              هنوز هم سوار مرکب خيال من تويی

                              هنوز هم يگانه شاهکار اين قلم تويی

                              هر آن به ياد تو؛به مدح عشق ميرسم

                              وباز شرح هر نگاه عاشقانه ام تويی

                               اگر که عشق راز هستی است

                             تو راز نه...که عشق هستی وتمام هستی ام تويی

                            به شوق مرده در نگاه خويش مژده می دهم

                            که پاسخ تمام انتظار صادقانه ام تويی

                                 زلال وپاک مثل چشمه ای

                            و من زجنس سنگريزه های بی بها

                               برای من طلوع کن..برای من

                         هم او که هستی اش بدون تو...رسيد به انتهای انتها

                                 خروش کن درون من

                             که تو تمام معنی ترانه ای...

                           غزل برای معنی تو کوچک است

                                و من حقيرتر از تصورت

                         چه خوب بود اگر خلاصه می شدی به قدر آسمان

                            برای من...برای من... برای من که يک تصور زمينی ام

                            هنوز هم تو بهترين بهانه ای

                            هنوز هم تو برترين تصوری

                            هنوز هم تو بهترين خيال عاشقانه ای

                            هنوز هم برای ديدنت دلم هزار باره می تپد

                            هنوز هم برای از تو گفتن...اين قلم به آسمان...به هفت فلک

                                 بی ستاره ميرسد

                         نشانه ی ظهور بودی

                          ودليل بی دليل من برای حذف قيدها

                         چه نيک گرفته ای ز من...عنان اسب سرکش نگاه را

                           بيا...

                          بيا که حال وقت سازش است

                          بيا که دل اسير صد هزار خواهش است

                         بيا که تا هنوز هم

                        صدای پای هر مسافری مرا به شهر خاطرات می برد

                       وعطر ياسهای بيقرار به صد هزار خيال خام مرا به دشت خواب ميبرد

                         تويی قرار بی قرار من

                         تويی تصور زلال من

                     ...   ومن اسير لحظه های سوخته ...

                      برای با تو بودن است .... که انتظار ميکشم...

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق

 

                        خنده ات که رها ميشود

                و پروازکنان در آسمان مرا می جويد

                    تمامی درهای زندگی را به رويم ميگشايد

                         عشق من خنده تو در تاريک ترين لحظه ها می شکفد

                                نان را هوا را روشنی را بهار را از من بگير اما خنده ات را هرگز

                                      تا چشم از دنيا نبندم

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق